HYVINKÄÄN SUOMI–RANSKA YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT:

1 §

Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Suomi­–Ranska Yhdistys ry, ruotsiksi Föreningen Finland–Frankrike i Hyvinge rf. Yhdistyksestä käytetään ranskankielisenä epävirallisena nimenä Association Franco–Finlandaise de Hyvinkää. Yhdistyksen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki ja toiminta–alue Hyvinkään kaupunki naapurikuntineen.

2 §

Yhdistyksen pöytäkirjat ja muut asiakirjat laaditaan suomeksi. Jäsen voi yhdistyksen toiminnassa käyttää myös ranskan ja ruotsin kieltä.

3 §

Yhdistys on Suomi—Ranska –Yhdistysten liitto r.y.:n jäsenyhdistys. Siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto.

4 §

Yhdistyksen tarkoituksena on luoda ja ylläpitää hyviä suhteita ja lisätä tietoutta Ranskasta ja muista ranskankielisistä alueista. Lisäksi yhdistys edistää ja ylläpitää ranskan kielen taitoa toiminta–alueellaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää esitelmä– ja taide­tilaisuuksia, näyttelyitä, jäsenilleen matkoja ja retkiä, teemailtoja ja opinto­toimintaa sekä jakaa ulkopuolisille stipendejä, jäsenille vain erityistapauksissa.

5 §

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja kirpputoreja.

6 §

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä sen toiminnasta kiinnostuneet luonnolliset henkilöt. Jäsenet ovat joko 18 vuotta täyttäneitä varsinaisia jäseniä tai alle 18–vuotiaita nuorisojäseniä. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Lisäksi yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi yhdistyksen toiminnassa erityisesti ansioituneen henkilön.

Yhdistyksen varsinaisilta ja nuorisojäseniltä perittävien vuotuisten jäsenmaksujen suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Jos yhdistyksen jäsen ei kahtena peräkkäisenä vuotena ole maksanut sovittua jäsenmaksuaan, voi hallitus katsoa hänet eronneeksi.

7 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä kahdesta kuuteen muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen jäsenyydestä kesken kauden luopumaan joutuneen tilalle voi yhdistyksen kokous valita uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja aina kaksi yhdessä.

9 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

11 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään maaliskuun 15. päivänä. Kokouksen paikan ja ajan määrää hallitus.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Kokouksen avaus;

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;

3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

4) hyväksytään kokouksen työjärjestys;

5) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;

6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;

7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo– ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet;

8) valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä muut jäsenet;

9) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja;

10) valitaan yhdistyksen varsinaisten jäsenten joukosta edustajat liittovaltuustoon liiton sääntöjen mukaisesti sekä yhdistyksen edustajat muihin mahdollisiin toimielimiin;

11) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokouksessa esille tulevat asiat.

10 §

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu Hyvinkäällä ilmestyvässä sanomalehdessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, jos yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai jos kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii. 

12 §

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella näissä säännöissä mainitulla varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksissa ovat oikeutettuja olemaan läsnä myös nuoriso– ja kunniajäsenet sekä liiton toimihenkilöt ja liittohallituksen jäsenet. Heillä on kokouksissa puheoikeus.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se ehdotus, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama ehdotus.

13 §

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

14 §

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Vieritä ylös